Presentació PROJECTE “Emprenya’t”!

Ryan McGuire. Gratiography

Emprenya’t amb el drama dels refugiats, emprenya’t amb la guerra de Síria, emprenya’t amb els desnonaments, emprenya’t amb les desigualtats, emprenya’t amb la partitocràcia, emprenya’t amb el Tercer Món, emprenya’t amb les discriminacions, emprenya’t amb…


 

Aquest és un projecte per a 4t d’ESO-C que pretén  obrir una finestra a la realitat social, política i econòmica del món d’avui en dia.

Què és el que sí m’agrada del món on visc? què és el que no m’agrada? com puc i què puc fer per canviar-ho?

Diàriament al nostre entorn hi succeeixen molts fet de tot tipus (culturals, socials, polítics, econòmics, esportius…) que tenen una incidència en les nostres vides o la dels nostres veïns. Alguns d’aquests fets, la majoria, simplement passen per davant nostre i sense saber d’on provenen, perquè succeeixen i quines conseqüències tenen a curt o llarg termini. Doncs bé, en aquest curs intentarem donar resposta a les preguntes que formulem i implantar possibles solucions.

Donat que tant les coses que m’agraden com les que no m’agraden tenen el seu origen en les revolucions i els canvis dels segles XVIII i XIX, o bé en els conflictes i esdeveniments del segle XX, aprofitarem per descobrir el nostre passat més immediat de la mà d’allò que més ens rebel.la o més ens agrada.

Alguns dels objectius del curs són:

 1. Despertar l’interès pels fets socials del passat i del present, tot centrant-nos en la incidència que aquests tenen en la construcció del passat.
 2. Mostrar-se receptiu pel que succeeix al nostre entorn. Entendre que les ciències socials són l’estudi de l’acció humana i per tant establir una vinculació entre els continguts curriculars i la realitat social immediata i no tant immediata.
 3. Motivar l’alumnat en tot allò que facin. Només des de l’emoció i la motivació s’arribarà a l’aprenentatge.
 4. Treballar per projectes, és a dir aprendre fent. Proposar diferents activitats on hagin de posar en pràctica els continguts, les habilitats i les competències.
 5. Treballar de forma col.laborativa per tal d’aprendre dels altres, i que els altres aprenguin de mi.
 6. Cohesionar el grup classe per tal que el treball diari a l’aula sigui satisfactori.
 7. Fomentar el joc com a eina d’aprenentatge (gamificació)..
 8. Fomentar la creació d’un Entorn Personal d’Arpenentatge (PLE) per a cadascun dels alumnes.

 

A. Què aprendrem? què treballarem?

Aprendrem a veure i analitzar els conflictes que patim avui en dia, i les fites que hem estat capaços d’aconseguir, des d’una dimensió històrica. D’aquesta manera coneixerem els diferents processos històrics que es produeixen durant el segle XVIII, XIX i XX i de quina manera incideixen directament en el comportament, la manera de viure i les decisions en l’actualitat. Coneixerem, doncs, el passat a partir dels conflictes i els esdeveniments del present, i intentarem discernir quines conseqüències poden tenir pel futur o quines poden ser les solucions per al futur.

Coneixerem els fets històrics més importants com:

 1. L’Antic Règim i la Il.lustració
 2. Les revolucions Americana i Francesa
 3. La Revolució Industrial i les Revolucions Burgeses
 4. Els conflictes del segle XX. (Rev. Russa i Guerres Mundials)

La proposta comença amb un treball inicial sobre el món en què vivim. A partir d’un treball de reflexió en grup sobre com és la societat en què vivim (presentació-exposició) abordarem el projecte entorn dues preguntes:


 

 1. què és el que m’agrada d’aquest món? com hi hem arribat?
 2. què és el que no m’agrada d’aquest món? quines són les propostes de canvi?

 

B. Metodologia de treball.

La manera de treballar serà la de l’Aprenentatge Basat en Problemes. És a dir, mitjançant la lectura i anàlisi dels fets històrics que més ens commouen, ens farem preguntes i cercarem les respostes. “No és més savi aquell qui més sap, sinó aquell qui més preguntes es fa”. De la cerca de respostes en el passat aniran sorgint els continguts curriculars propis del curs i que es posaran en pràctica en les activitats i projectes que el professor i els alumnes aniran proposant.

A partir de la lectura, la recerca i l’observació (aprendre a aprendre) de les dades que realitzarem a casa (recursos del professor i dels propis alumnes), proposarem un projecte col.laboratiu (treball en petit grup) que durem a terme a l’aula. Un cop elaborat el projecte s’haurà de exposar a la resta de classe i determinarà, en part,l’assoliment i el grau d’aprenentatge de l’alumne.

La seqüència serà la següent:

 1. Pluja d’idees-reflexió/debat-anàlisi entorn
 2. Tria M’AGRADA/NO M’AGRADA
  1. anàlisi-recollida informació…
  2. descripció…
  3. origen…
  4. proposta solució (no m’agrada) o prospectiva (m’agrada)
 3. Proposta d’activitat: mural, eix, exposició, radio. televisió, cançó,….
 4. Exposició al grup-classe
 5. Elaboració del blog.

 

C. Eines amb que treballarem.

Les eines amb que treballarem seran bàsicament digitals. Ens ens endinsarem de ple a les TIC i les TAC per tal d’accedir, compartir i fer la major difusió possible. El treball girarà entorn el blogdesocials. En aquest blog es penjaran els diferents projectes amb les activitats, els recursos i els projectes que realitzarem. Així mateix també utilitzarem les noves tecnologies per comunicar-nos (fòrums i xats) i compartir (drive) tot allò que anem descobrint i aprenent.

Els alumnes crearan un blog d’aula on aniran penjant el resultat dels seus treballs i coneixeran diferents programes i aplicacions amb les quals treballar.

 

D. Criteris d’Avaluació.

L’avaluació serà descriptiva, individualitzada, responsable i compartida, és a dir que es qualificarà l’aprenentatge assolit en funció de les activitats, i els projectes que es realitzaran. Alhora es tindrà en compte l’actitud i l’interès vers el treball, la implicació en el projecte.

Tanmateix els projectes de cada grup seran també avaluats pels companys de classe mitjançant una rúbrica que facilitarà el professor.

Amb la recollida de dades que realitzarà el professor al llarg del trimestre, s’analitzaran conjuntament i de forma individualitzada amb l’alumne, i es redactarà una qualificació descriptiva. Posteriorment, si és el cas, es traduirà en un nombre enter.

La qualificació final tindrà en compte l’evolució i el procés d’aprenentatge individual de cada alumne, evitant caure en l’estandarització i la uniformització i el “resultadisme”. És a dir, es dóna prevalència al camí recorregut i l’aprenentatge aconseguit per damunt de resultats o fites aconseguides.

 

E. Competències.

Algunes de les competències que es treballaran al llarg del curs són:

 • competència digital i de tractament de la informació: es treballa amb entorns digitals i s’utilitzen programes, aplicacions i recursos TIC-TAC-TEP. Alhora s’estimula l’interès per la recerca i la selecció de continguts.
 • competència emocional i interpersonal: es treballen no només destreses cognitives sinó també les habilitats socials i emocionals que permetran a l’alumne gestionar la resolució de conflictes i la relació entre iguals de forma satisfactòria.
 • competència lingüística i comunicativa: l’alumnat haurà de redactar, exposar i comunicar els resultats dels seus projectes i activitats la qual cosa necessitarà posar en pràctica coneixements i habilitats lingüístiques adquirides.
 • competència d’aprendre a aprendre: l’aprenentatge és horitzontal i multidireccional (alumne-professor, alumne-alumne, professor-alumne, entorn-alumne), de manera que disposarà dels espais i mecanismes per tal de dissenyar el seu propi recorregut i ritme d’aprenentatge.
 • competència social i ciutadana: òbviament en una matèria de ciències socials es despertarà la curiositat per conèixer el funcionament de les societats d’avui en dia de manera que permetrà a l’alumne posar en pràctica la destresa d’emetre judicis crítics sobre aquest funcionament (injustícies, desigualtats,…) seguint la seva pròpia escala de valors.

 

Si teniu qualsevol pregunta o dubte em trobareu a l’aula, cescla@gmail.com, @francescclavera (twitter), o a l’aula virtual moxtra.

Ànims i endavant.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *